תפדלי יא גברת

העתקת מילות השיר

תְפַדַּלי יָא גְּבֶרֶת, תְפַדַּלי יָא סִיתּי לָמָּה כָּכָה, לָמָּה הֶכּ עָלַי - תַּבִּיטִי אַלְלָה בְּיַעַרֶף כִּי מְאוּם לָךְ לֹא עָשִׂיתִי מוּשׁ הֶכּ יָא אֶפֶנְדִי טָעֹה טָעִיתָ עַל פָּנֶיךָ הַטִּפְּשִׁים רַק סְתָם אַבִּיטָה הֶכּ לְקוֹף שָׁחוֹר בְּלִי סָפֵק דָּמִיתָ יָא סִיתּי, יָה בִּינְתְ, אֶשׁ הַדַה אֶשׁ אִם כִּי חָכָם אֵינֶנִּי אַךְ גַּם לֹא טִפֵּשׁ אֵינֵךְ רוֹצָה מוּש לַזֶם לֹא צָרִיךְ מַעְלֶשׁ מַעְלוּם רוֹצָה בִּדִִּי קָמָן אַךְ לֹא בָּחוּר כָּמוֹךָ גַּס וְשַׁרְלְטָן אֲנִי רוֹצָה שֶׁלֶבִּי וְזַלַמֶה קָטָןתְפַדַּלי יא גברת, תְפַדַּלי יא סיתּי למה ככה, למה הֶכּ עליי – תביטי אללה בְּיַעַרף כי מאום לך לא עשיתי מוש הֶכּ יא אפנדי טעה טעית על פניך הטיפשים רק סתם אביטה הֶכּ לקוף שחור בלי ספק דָמִיתָ יא סיתּי, יה בינת, אֶש הַדַה אֶש אם כי חכם אינני אך גם לא טיפש אינך רוצה מוּש לַזֶם לא צריך מַעלֶש מעלום רוצה בִּדִִּי קַמָן אך לא בחור כמוך גס ושרלטן אני רוצה שֶלֶבִי וזַלַמֶה קטן
מילים: לא ידוע
לחן: עממי תורכי

תְפַדַּלי יָא גְּבֶרֶת, תְפַדַּלי יָא סִיתּי
לָמָּה כָּכָה, לָמָּה הֶכּ עָלַי - תַּבִּיטִי
אַלְלָה בְּיַעַרֶף כִּי מְאוּם לָךְ לֹא עָשִׂיתִי

מוּשׁ הֶכּ יָא אֶפֶנְדִי טָעֹה טָעִיתָ
עַל פָּנֶיךָ הַטִּפְּשִׁים רַק סְתָם אַבִּיטָה
הֶכּ לְקוֹף שָׁחוֹר בְּלִי סָפֵק דָּמִיתָ

יָא סִיתּי, יָה בִּינְתְ, אֶשׁ הַדַה אֶשׁ
אִם כִּי חָכָם אֵינֶנִּי אַךְ גַּם לֹא טִפֵּשׁ
אֵינֵךְ רוֹצָה מוּש לַזֶם לֹא צָרִיךְ מַעְלֶשׁ

מַעְלוּם רוֹצָה בִּדִִּי קָמָן
אַךְ לֹא בָּחוּר כָּמוֹךָ גַּס וְשַׁרְלְטָן
אֲנִי רוֹצָה שֶׁלֶבִּי וְזַלַמֶה קָטָן
תְפַדַּלי יא גברת, תְפַדַּלי יא סיתּי
למה ככה, למה הֶכּ עליי – תביטי
אללה בְּיַעַרף כי מאום לך לא עשיתי

מוש הֶכּ יא אפנדי טעה טעית
על פניך הטיפשים רק סתם אביטה
הֶכּ לקוף שחור בלי ספק דָמִיתָ

יא סיתּי, יה בינת, אֶש הַדַה אֶש
אם כי חכם אינני אך גם לא טיפש
אינך רוצה מוּש לַזֶם לא צריך מַעלֶש

מעלום רוצה בִּדִִּי קַמָן
אך לא בחור כמוך גס ושרלטן
אני רוצה שֶלֶבִי וזַלַמֶה קטן
 פרטים נוספים


מפי חנה רוגובוי   העתקת מילות השיר

 תאי יא בינת תאי יא סית
מַדּוּעַ זֶה עָלַי כֹּה בְּרֹגֶז תַּבִּיטִי
חֵן (?) אַלְלָה בִּיעַרֶף
מְאוּם לָךְ לֹא עָשִׂיתִי
אֶשׁ הַדַה אֶשׁ מַה זֶּה מַה יֵּשׁ
אִם אֵינֵך רוֹצָה מוּשׁ לַזֶם מַעְלֵשׁ
אִם אֵינֵך רוֹצָה מוּשׁ לַזֶם מַעְלֵשׁ

אֲנִי רוֹצָה בִּדִּי קָמָן
אֲבָל לֹא זַלַמֶה אִישׁ גַּס וְשַׁרְלְטָן
בִּדִּי חָוָוגָ'ה זַלַמֶה קָטָן טָן
תאי יא בינת תאי יא סית
מדוע זה עלי כה ברוגז תביטי
חן (?) אללה ביערף
מאום לך לא עשיתי
אש הדה אש מה זה מה יש
אם אינך רוצה מוש לזם מעלש
אם אינך רוצה מוש לזם מעלש

אני רוצה בדי קמן
אבל לא זלמה איש גס ושרלטן
בדי חווג'ה זלמה קטן טן
מפנקס תלמיד/ת גימנסיה הרצליה   העתקת מילות השיר

 תְפַאדלי יָה גְּבֶרֶת, תְּפַאדל יָה סִיטִי
לָמָּה כָּכָה, לָמָּה הֶק עָלַי - תַּבִּיטִי
אַלָּא בְּיַעַרֶף כִּי מְאוּם לָךְ לֹא עָשִׂיתִי

מוּשׁ הֶק יָה אֶפֶנְדִי טָעֹה טָעִיתָ
עַל פָּנֶיךָ הַטִּפְּשִׁים רַק סְתָם אַבִּיטָה
הֶק לְקוֹף שָׁחוֹר בְּלִי סָפֵק דָּמִיתָ

יָה סִיטִי, יָה בִּינְטְ, אֶשׁ הַזַה אֶשׁ
אִם כִּי חָכָם אֵינִי אַךְ גַּם לֹא טִפֵּשׁ
אֵינֵךְ רוֹצָה מוּשׁ לַזֶם לֹא צָרִיךְ מַאַלֶשׁ

מַעְלוּם רוֹצָה בִּדִּי קָמָן
אַךְ לֹא בָּחוּר כָּמוֹךָ גַּס וְשַׁרְלְטָן
אֲנִי רוֹצָה שֶׁלֶבִּי וְזַלַמִי קָטָן
תפאדל יה גברת, תפאדל יה סיטי
למה ככה, למה הֶק עליי – תביטי
אלא בְּיַעַרף כי מאום לך לא עשיתי

מוש הֶק יה אפנדי טעה טעיתם
על פניך הטיפשים רק סתם אביטה
הק לקוף שחור בלי ספק דמות

יה סיטי, יה בינט, אֶש הַזַה אֶש
אם כי חכם איני אך גם לא טיפש
אינך רוצה מוּש לַזֶם לא צריך מַאַלֶש

מעלום רוצה בַדִי קַמָן
אך לא בחרו כמוך גס ושרלטן
אני רוצה שֶלֶבִי וזַלַמִי קטן
 פרטים נוספים


תרגום מילולי מאת מיכה נצר   העתקת מילות השיר

 בְּבַקָּשָׁה יָא גְּבֶרֶת, בְּבַקָּשָׁה גְּבִרְתִּי,
לָמָּה כָּכָה, לָמָּה כָּךְ, עָלַי - תַּבִּיטִי?
אֱלוֹהִים (אַלְלָה) הַיּוֹדֵעַ כִּי מְאוּם לָךְ לֹא עָשִׂיתִי.

לֹא כָּךְ, יָא אֶפֶנְדִי, טָעֹה טָעִיתָ,
עַל פָּנֶיךָ הַטִּפְּשִׁים רַק סְתָם אַבִּיטָה,
כָּךְ לְקוֹף שָׁחוֹר בְּלִי סָפֵק דָּמִיתָ.

יָא גְּבִרְתִּי, יָא בַּת, מַה זֶּה, מַה?
אִם כִּי חָכָם אֵינִי אַךְ גַּם לֹא טִפֵּשׁ,
אֵינֵךְ רוֹצָה, לֹא צָרִיךְ, לֹא צָרִיךְ, אֵין דָּבָר.

בְּוַדַּאי רוֹצָה, רוֹצָה גַּם כֵּן,
אַךְ לֹא בָּחוּר כָּמוֹךָ גַּס וְשַׁרְלְטָן,
אֲנִי רוֹצָה טוֹב, וְאָדָם קָטָן
בבקשה יא גברת, בבקשה גברתי,
למה ככה, למה כך, עלי – תביטי?
אלוהים (אללה) היודע כי מאום לך לא עשית.

לא כך, יא אפנדי, טעֹה טעית,
על פניך הטִפּשים רק סתם אביטה,
כך לקוף שחור בלי ספק דָמִיתׂ.

יא גברתי, יא בת, מה זה, מה?
אם כי חכם איני אך גם לא טִפֵּש,
אינך רוצָה, לא צריך, לא צריך, אין דבר.

בודאי רוצה, רוצה גם כן,
אך לא בחור כמוך גס ושרלטן,
אני רוצה טוב, ואדם קטן.
אתחלתא מאוסף יעקב צדקוני   העתקת מילות השיר

 שלום הגברת
שלום יא סידי


 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

מיכאל (מיכה) נצר 
אקורדיון: שי בורשטין
שנת הקלטה: 9.8.2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ט'
הקלטות נוספות

על השיר

המנגינה אותרה בלי מילים כחלק ראשון של ניגון שבוצע בחתונתו של חסיד ברסלב דב רובינשטיין בשנת 1968. המקליט יעקב מזור, הקליט את עצמו בתאריך 17.7.1972 שר את הלחן ובהקלטה אמר שזהו "ניגון תורכי שהיה נהוג לשיר אותו בזמן ריקודו של אברהם בורט את ריקוד הקאדאטשקע, ריקוד סולו." למרות מקורו הלא חסידי, כללו יעקב מזור, אנדרה היידו ובתיה באיאר את הלחן בקורפוס ניגוני הריקוד שחקרו (ראו תווים להלן). במייל (2024) העיד יעקב מזור כי החסידים עצמם קראו לניגון "דער טערקישער" וכן כי בעת טיול של חבורת המטיילים מיטיבי הלכת טר"ש בו השתתף בטורקיה שמעו שם את הלחן. עם זאת, לדברי עמיתו לטר"ש יורם הרועה (בפני יוסי גולדנברג, 28.6.2024), הם ערכו טייול בתורכיה רק בשנת 1998 כלומר שנים רבות אחרי שמזור כבר ידע שהניגון תורכי. כמו כן ציין שדודו יליד 1896 ציין ניגון זה בקרב ה"ניגונים העתיקים".

נשמח לזיהוי מלא של מקור הלחן.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


תגיות
עדכון אחרון: 02.07.2024 06:20:29


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: