אזמר בשבחין (לחן לא ידוע 1)

העתקת מילות השיר

אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין לְמֵיעַל גּוֹ פִתְחִין דְּבַחֲקַל תַּפּוּחִין דְּאִנּוּן קַדִּישִׁין: נְזַמִּין לָהּ הַשְׁתָּא בִּפְתוֹרָא חַדְתָּא וּבִמְנַרְתָּא טַבְתָּא דְּנַהֲרָא עַל רֵישִׁין: יְמִינָא וּשְׂמָאלָא וּבֵנַיְהוּ כַלָּה בְּקִשּׁוּטִין אָזְלָא וּמָאנִין וּלְבוּשִׁין: יְחַבֵּק לָהּ בַּעְלָהּ וּבִיסוֹדָא דִילָהּ דְּעָבִיד נַיְחָא לָהּ יְהֵא כַּתִּישׁ כַּתִּישִׁין: צְוָחִין אַף עַקְתִין בְּטֵלִין וּשְׁבִיתִין בְּרַם אַנְפִּין חַדְתִּין וְרוּחִין עִם נַפְשִׁין: חֲדוּ סַגִּי יֵיתֵי וְעַל חֲדָא תַּרְתֵּי נְהוֹרָא לָהּ יִמְטֵי וּבִרְכָאָן דִּנְפִישִׁין: קְרִיבוּ שׁוּשְׁבִינִין עֲבִידוּ תִּקּוּנִין לְאַפָּשָׁא זִינִין וְנוּנִין עִם רַחֲשִׁין: לְמֶעְבַד נִשְׁמָתִין וְרוּחִין חַדְתִּין בְּתַרְתֵּין וּתְלָתִין וּבִתְלָתָא שִׁבְשִׁין: וְעִטּוּרִין שַׁבְעִין לָהּ וּמַלְכָּא דִּלְעֵלָּא דְּיִתְעַטֵּר כֹּלָּא בְּקַדִּישׁ קַדִּישִׁין: רְשִׁימִין וּסְתִימִין בְּגַוָּהּ כָּל עָלְמִין בְּרַם עַתִּיק יוֹמִין הֲלָא בַּטִּישׁ בַּטִּישִׁין: יְהֵא רַעֲוָא קַמֵּיהּ דְּתִשְׁרֵי עַל עַמֵיהּ דְּיִתְעַנַּג לִשְׁמֵיהּ בִּמְתִיקִין וְדוּבְשִׁין: אֲסַדֵּר לִדְרוֹמָא מְנַרְתָּא דִסְתִימָא וְשֻׁלְחָן עִם נַהֲמָא בִּצְפוֹנָא אַרְשִׁין: בְּחַמְרָא גּוֹ כַסָּא וּמְדָאנֵי אַסָּא לְאָרוּס וַאֲרוּסָה לְהִתַּקְפָא חַלָּשִׁין: נְעַטֵּר (נ"א נַעֲבֵד) לְהוֹן כִּתְרִין בְּמִלִּין יַקִּירִין בְּשַׁבְעִין עִטּוּרִין דְּעַל גַּבֵּי חַמְשִׁין: שְׁכִינְתָּא תִּתְעַטָּר בְּשִׁית נַהֲמֵי לִסְטָר בְּוָוִין תִּתְקַטָּר וְזִינִין דִּכְנִישִׁין: שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין מְסָאֲבִין דִּרְחִיקִין חֲבִילִין דִּמְעִיקִין וְכָל זִינֵי חַרְשִׁין: לְמִבְצַע עַל רִפְתָּא כְּזֵיתָא וּכְבֵיעָתָא תְּרֵין יוּדִין נַקְטָא סְתִימִין וּפְרִישִׁין: מְשַׁח זֵיתָא דַכְיָא דְטַחֲנִין רֵחַיָּא וְנַגְדִּין נַחֲלַיָּא בְּגַוָּהּ בִּלְחִישִׁין: הֲלָא נֵימָא רָזִין וּמִלִין דִּגְנִיזִין דְּלֵיתְהוֹן מִתְחַזִין טְמִירִין וּכְבִישִׁין: אִתְעַטְרָא כַלָּה בְּרָזִין דִּלְעֵלָא בְּגוֹ הַאי הִלּוּלָא דְּעִירִין קַדִּישִׁין:אזמר בשבחין למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין דאינון קדישין נזמין לה השתא בפתורא חדתא ובמנרתא טבתא דנהרא על רישין ימינא ושמאלא ובניהו כלה בקישוטין אזלא ומאנין ולבושין יחבק לה בעלה וביסודא דילה דעביד ניחא לה יהא כתיש כתישין צוחין אף עקתין בטלין ושביתין ברם אנפין חדתין ורוחין עים נפשין חדו סגי ייתי ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי וברכאן דנפישין קריבו שושבינין עבידו תיקונין לאפשא זינין ונונין עים רחשין למעבד נשמתין ורוחין חדתין בתרתין ותלתין ובתלתא שבשין ועיטורין שבעין לה ומלכא דלעלא דיתעטר כולא בקדיש קדישין רשימין וסתימין בגוה כל עלמין ברם עתיק יומין הלא בטיש בטישין יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה דיתענג לשמיה במתיקין ודובשין אסדר לדרומא מנרתא דסתימא ושולחן עים נהמא בצפונא ארשין בחמרא גו כסא ומדאני אסא לארוס וארוסה להיתקפא חלשין נעטר נא נעבד להון כתרין במילין יקירין בשבעין עיטורין דעל גבי חמשין שכנתא תתעטר בשית נהמי לסטר בווין תתקטר וזינין דכנישין שביתין ושביקין מסאבין דרחיקין חבילין דמעיקין וכל זיני חרשין למבצע על רפתא כזיתא וכביעתא תרין יודין נקטא סתימין ופרישין משח זיתא דכיא דטחנין רחיא ונגדין נחליא בגוה בלחישין הלא נימא רזין ומילין דגניזין דלתהון מתחזין טמירין וכבישין אתעטרא כלה ברזין דלעלא בגו האי הילולא דעירין קדישין
מילים: יצחק לוריא בן-שלמה
לחן: לא ידוע

אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין לְמֵיעַל גּוֹ פִתְחִין דְּבַחֲקַל תַּפּוּחִין דְּאִנּוּן קַדִּישִׁין:
נְזַמִּין לָהּ הַשְׁתָּא בִּפְתוֹרָא חַדְתָּא וּבִמְנַרְתָּא טַבְתָּא דְּנַהֲרָא עַל רֵישִׁין:
יְמִינָא וּשְׂמָאלָא וּבֵנַיְהוּ כַלָּה בְּקִשּׁוּטִין אָזְלָא וּמָאנִין וּלְבוּשִׁין:
יְחַבֵּק לָהּ בַּעְלָהּ וּבִיסוֹדָא דִילָהּ דְּעָבִיד נַיְחָא לָהּ יְהֵא כַּתִּישׁ כַּתִּישִׁין:
צְוָחִין אַף עַקְתִין בְּטֵלִין וּשְׁבִיתִין בְּרַם אַנְפִּין חַדְתִּין וְרוּחִין עִם נַפְשִׁין:
חֲדוּ סַגִּי יֵיתֵי וְעַל חֲדָא תַּרְתֵּי נְהוֹרָא לָהּ יִמְטֵי וּבִרְכָאָן דִּנְפִישִׁין:
קְרִיבוּ שׁוּשְׁבִינִין עֲבִידוּ תִּקּוּנִין לְאַפָּשָׁא זִינִין וְנוּנִין עִם רַחֲשִׁין:
לְמֶעְבַד נִשְׁמָתִין וְרוּחִין חַדְתִּין בְּתַרְתֵּין וּתְלָתִין וּבִתְלָתָא שִׁבְשִׁין:
וְעִטּוּרִין שַׁבְעִין לָהּ וּמַלְכָּא דִּלְעֵלָּא דְּיִתְעַטֵּר כֹּלָּא בְּקַדִּישׁ קַדִּישִׁין:
רְשִׁימִין וּסְתִימִין בְּגַוָּהּ כָּל עָלְמִין בְּרַם עַתִּיק יוֹמִין הֲלָא בַּטִּישׁ בַּטִּישִׁין:
יְהֵא רַעֲוָא קַמֵּיהּ דְּתִשְׁרֵי עַל עַמֵיהּ דְּיִתְעַנַּג לִשְׁמֵיהּ בִּמְתִיקִין וְדוּבְשִׁין:
אֲסַדֵּר לִדְרוֹמָא מְנַרְתָּא דִסְתִימָא וְשֻׁלְחָן עִם נַהֲמָא בִּצְפוֹנָא אַרְשִׁין:
בְּחַמְרָא גּוֹ כַסָּא וּמְדָאנֵי אַסָּא לְאָרוּס וַאֲרוּסָה לְהִתַּקְפָא חַלָּשִׁין:
נְעַטֵּר (נ"א נַעֲבֵד) לְהוֹן כִּתְרִין בְּמִלִּין יַקִּירִין בְּשַׁבְעִין עִטּוּרִין דְּעַל גַּבֵּי חַמְשִׁין:
שְׁכִינְתָּא תִּתְעַטָּר בְּשִׁית נַהֲמֵי לִסְטָר בְּוָוִין תִּתְקַטָּר וְזִינִין דִּכְנִישִׁין:
שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין מְסָאֲבִין דִּרְחִיקִין חֲבִילִין דִּמְעִיקִין וְכָל זִינֵי חַרְשִׁין:
לְמִבְצַע עַל רִפְתָּא כְּזֵיתָא וּכְבֵיעָתָא תְּרֵין יוּדִין נַקְטָא סְתִימִין וּפְרִישִׁין:
מְשַׁח זֵיתָא דַכְיָא דְטַחֲנִין רֵחַיָּא וְנַגְדִּין נַחֲלַיָּא בְּגַוָּהּ בִּלְחִישִׁין:
הֲלָא נֵימָא רָזִין וּמִלִין דִּגְנִיזִין דְּלֵיתְהוֹן מִתְחַזִין טְמִירִין וּכְבִישִׁין:
אִתְעַטְרָא כַלָּה בְּרָזִין דִּלְעֵלָא בְּגוֹ הַאי הִלּוּלָא דְּעִירִין קַדִּישִׁין:
אזמר בשבחין למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין דאינון קדישין
נזמין לה השתא בפתורא חדתא ובמנרתא טבתא דנהרא על רישין
ימינא ושמאלא ובניהו כלה בקישוטין אזלא ומאנין ולבושין
יחבק לה בעלה וביסודא דילה דעביד ניחא לה יהא כתיש כתישין
צוחין אף עקתין בטלין ושביתין ברם אנפין חדתין ורוחין עים נפשין
חדו סגי ייתי ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי וברכאן דנפישין
קריבו שושבינין עבידו תיקונין לאפשא זינין ונונין עים רחשין
למעבד נשמתין ורוחין חדתין בתרתין ותלתין ובתלתא שבשין
ועיטורין שבעין לה ומלכא דלעלא דיתעטר כולא בקדיש קדישין
רשימין וסתימין בגוה כל עלמין ברם עתיק יומין הלא בטיש בטישין
יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה דיתענג לשמיה במתיקין ודובשין
אסדר לדרומא מנרתא דסתימא ושולחן עים נהמא בצפונא ארשין
בחמרא גו כסא ומדאני אסא לארוס וארוסה להיתקפא חלשין
נעטר נא נעבד להון כתרין במילין יקירין בשבעין עיטורין דעל גבי חמשין
שכנתא תתעטר בשית נהמי לסטר בווין תתקטר וזינין דכנישין
שביתין ושביקין מסאבין דרחיקין חבילין דמעיקין וכל זיני חרשין
למבצע על רפתא כזיתא וכביעתא תרין יודין נקטא סתימין ופרישין
משח זיתא דכיא דטחנין רחיא ונגדין נחליא בגוה בלחישין
הלא נימא רזין ומילין דגניזין דלתהון מתחזין טמירין וכבישין
אתעטרא כלה ברזין דלעלא בגו האי הילולא דעירין קדישיןהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אריה אורי 
שנת הקלטה: 2.7.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

 אריה אורי שר רק חלק משורות הפיוט המלא.


על השיר

פיוט לשבת שחיבר האר"י בשפה הארמית. האותיות הראשונות של שורות הפיוט המלא (אקרוסטיכון) יוצרות את המשפט: "אני יצחק לוריא בן שלמה".

לחנים נוספים:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 31.07.2023 10:44:01


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: