אודה לאלי

העתקת מילות השיר

אוֹדֶה לְאֵלִי כּוֹנְנִי צוּר פּוֹעֲלִי הוּא יִשְׁמְעָה קוֹלִי וְיָפִיק מַמְלְלִי בִּשְׁמוֹ אֲקַוֶּה אֶכְרְעָה אֶשְׁתַּחֲוֶה אַסְדִּיר שְׁבָח נָאֶה יְחִידָה מַלְּלִי גַּלִּי לְמַצְפּוּנֵךְ לְרָאשֵׁי מַחֲנֵךְ וַעְשִׂי רְצוֹן קוֹנֵךְ וְלִשְׁמוֹ הַלְּלִי דַּאיִם בִּוַקְתִּי אַעְבֻּדַּךּ פִי טַאעֲתִּי וַאַקְרַא פִי אלְאַיַאתּ וַארְגּוּךּ יָא וְלִי הַגְּר אלְאֲיִמַה בִּאלְאֻמַם מֻסְתַּכְדִּמַה רַאחוּ בְּלַא קִימַה וְהם אלְאַפְצְלִי וַאלְעַהְדּ עַהְדַּךּ וַאלְמְגוּתַה פִי יְדַּךּ וַאלְקַוְל לַךּ וַחְדַּךּ מֻגִית אלסַּאִלִי זֵדִים הֱלִיצוּנִי וְרַבּוּ שׂוֹטְנִי הָשֵׁב עֱנוּת עָנִי וְהָאֵר אוֹפְלִי חוּסָה וְהַצֵּל עַמְּךָ אַל תַּאֲצֵל בִּזְכוּת אֲשֶׁר פִּצֵּל וְהִצִּיג מַקְּלִי טֶרֶם לְךָ נִקְרָא לְיִשְׁעָךְ מַהֲרָה כִּי מִמְּךָ אוֹרָה וְאַתָּה גּוֹאֲלִי יַא רַבּ יַא רַחְמַאן אִגִתְנַא בִּאלְאֲמַאן קַדּ רַאחַתּ אלאַזְמַאן וְשַׁעְבַּךּ מֻבְּתְּלִי כַּם נַרְתְּגִּיךּ יַא רַבּ נִּגִּחְנַא פִי אלְכֻּרַבּ גַוְתַך לְנַא אַקְרַב מֻגִיב אלסַאִלִי לִאלְאֻמַּתּ אַלְגַאלִי בַּנִי אלְאִסְרַאִלִי וַאלְעַהְדּ מַא יֻבְּלִי בִפַצְל אלְמֻרְסְלִי מַהֵר לְיוֹנָה בַּסְּפָרִים שִׁנְּנָה מִקְרָא וְגַם מִשְׁנָה וְתַלְמוּד בָּבְלִי נָגִיל וְנִשְׂמַח גַּם מְשִׁיחֵנוּ צְמַח יָקִים שְסַ"ה וּרְמַ"ח בְּתוֹרַת פּוֹעֲלִי שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה לַעֲדָתָךְ תִּשְׁלְחָה נַקְרִיב לְךָ מִנְחָה בְּתוֹף וּבְצֶלְצְלִי עִידְּנַא לִמַקְדִּסְנַא סְמַרְקַנְדּ אַרְצְנַא צִיּוֹן קַרְיַתְנַא מְקַאם אלְאַוְּלִי פַרִגּ עֲלַיְנַא בִּאלְמְסִיח יַא רַבְּנַא יֻכְרִגּ וְיַגְּמַעְנַא מִן ארְץ אלְחַאיִלִי צַאדִּק בְּמַוְעוּדַּךּ אִגִיר פִי מַוְעִדַּךּ פַכִּך לְנַא קַיְדַּךּ וִסֻקְנַא בִּאלדְּלִי קַנֵּא לְשֵׁם קָדְשָׁךְ וְהַצֵּל דּוֹרְשָׁךְ וּבְנֵה לְמִקְדָּשָׁךְ וְאַרְמוֹן מִגְדְּלִי קַד זַאל מִיעַאדּ בַּעְדּ מִיעַאדּ מֻבְּתְּעַדּ יַא רַבּ כַּם דַא עַאדּ וִכַּם נַתְּשַׁהְקִי רִיבָה יְרִיבִי גַּם וְהַכְנַע אוֹיְבִי הָסֵר לְמַכְאוֹבִי וְכַפֵּר מַעֲלִי תַּסְמַע דֻּעַאנַא תַּסַתְּגִּיב יַא רַבְּנַא אַלְכֻל תַגמַעְנַא אִלַי אלְקֻדְס אלְעִלִי תַּכְתִּם לְנַא אלְאַזְמַאן בִּכַיְרַךּ וַאלְאֲמַאן יַא רַבּ יַא רַחְמַאן וְתַּגְּעַלְנִי סְלִי תַּגְפִיר דִנוּבִּי בִּפַצְל מוּסַי אַלנְּבִּי אַנְת אַלְאִלַאהּ חַסְבִּי אַנְת אלְכַּאפִלִיאודה לאלי כונני צור פועלי הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי בשמו אקוה אכרעה אשתחוה אסדיר שבח נאה יחידה מללי גלי למצפונך לראשי מחנך ועשי רצון קונך ולשמו הללי דאיים ביוקתי אעבודך פי טאעתי ואקרא פי אלאיאת וארגוך יא ולי הגר אלאיימה ביאלאומם מוסתכדימה ראחו בלא קימה והם אלאפצלי ואלעהד עהדך ואלמגותה פי ידך ואלקול לך וחדך מוגית אלסאילי זדים הליצוני ורבו שוטני השב ענות עני והאר אופלי חוסה והצל עמך אל תאצל בזכות אשר פיצל והיציג מקלי טרם לך נקרא לישעך מהרה כי ממך אורה ואתה גואלי יא רב יא רחמאן איגתנא ביאלאמאן קד ראחת אלאזמאן ושעבך מובתלי כם נרתגיך יא רב ניגחנא פי אלכורב גותך לנא אקרב מוגיב אלסאילי ליאלאומת אלגאלי בני אלאסראילי ואלעהד מא יובלי ביפצל אלמורסלי מהר ליונה בספרים שננה מקרא וגם משנה ותלמוד בבלי נגיל ונשמח גם משיחנו צמח יקים שסה ורמח בתורת פועלי ששון ושמחה לעדתך תשלחה נקריב לך מנחה בתוף ובצלצלי עדנא לימקדסנא סמרקנד ארצנא ציון קריתנא מקאם אלאולי פריג עלינא ביאלמסיח יא רבנא יוכריג ויגמענא מין ארץ אלחאיילי צאדיק במועודך איגיר פי מועידך פכיך לנא קידך ויסוקנא ביאלדלי קנא לשם קדשך והצל דורשך ובנה למקדשך וארמון מגדלי קד זאל מיעאד בעד מיעאד מובתעד יא רב כם דא עאד ויכם נתשהקי ריבה יריבי גם והכנע אויבי הסר למכאובי וכפר מעלי תסמע דועאנא תסתגיב יא רבנא אלכול תגמענא אילי אלקודס אלעילי תכתים לנא אלאזמאן ביכירך ואלאמאן יא רב יא רחמאן ותגעלני סלי תגפיר דינובי ביפצל מוסי אלנבי אנת אלאילאה חסבי אנת אלכאפילי
מילים: לא ידוע (תימני)
לחן: עממי תימני

אוֹדֶה לְאֵלִי כּוֹנְנִי צוּר פּוֹעֲלִי
הוּא יִשְׁמְעָה קוֹלִי וְיָפִיק מַמְלְלִי

בִּשְׁמוֹ אֲקַוֶּה אֶכְרְעָה אֶשְׁתַּחֲוֶה
אַסְדִּיר שְׁבָח נָאֶה יְחִידָה מַלְּלִי

גַּלִּי לְמַצְפּוּנֵךְ לְרָאשֵׁי מַחֲנֵךְ
וַעְשִׂי רְצוֹן קוֹנֵךְ וְלִשְׁמוֹ הַלְּלִי

דַּאיִם בִּוַקְתִּי אַעְבֻּדַּךּ פִי טַאעֲתִּי
וַאַקְרַא פִי אלְאַיַאתּ וַארְגּוּךּ יָא וְלִי

הַגְּר אלְאֲיִמַה בִּאלְאֻמַם מֻסְתַּכְדִּמַה
רַאחוּ בְּלַא קִימַה וְהם אלְאַפְצְלִי

וַאלְעַהְדּ עַהְדַּךּ וַאלְמְגוּתַה פִי יְדַּךּ
וַאלְקַוְל לַךּ וַחְדַּךּ מֻגִית אלסַּאִלִי

זֵדִים הֱלִיצוּנִי וְרַבּוּ שׂוֹטְנִי
הָשֵׁב עֱנוּת עָנִי וְהָאֵר אוֹפְלִי

חוּסָה וְהַצֵּל עַמְּךָ אַל תַּאֲצֵל
בִּזְכוּת אֲשֶׁר פִּצֵּל וְהִצִּיג מַקְּלִי

טֶרֶם לְךָ נִקְרָא לְיִשְׁעָךְ מַהֲרָה
כִּי מִמְּךָ אוֹרָה וְאַתָּה גּוֹאֲלִי

יַא רַבּ יַא רַחְמַאן אִגִתְנַא בִּאלְאֲמַאן
קַדּ רַאחַתּ אלאַזְמַאן וְשַׁעְבַּךּ מֻבְּתְּלִי

כַּם נַרְתְּגִּיךּ יַא רַבּ נִּגִּחְנַא פִי אלְכֻּרַבּ
גַוְתַך לְנַא אַקְרַב מֻגִיב אלסַאִלִי

לִאלְאֻמַּתּ אַלְגַאלִי בַּנִי אלְאִסְרַאִלִי
וַאלְעַהְדּ מַא יֻבְּלִי בִפַצְל אלְמֻרְסְלִי

מַהֵר לְיוֹנָה בַּסְּפָרִים שִׁנְּנָה
מִקְרָא וְגַם מִשְׁנָה וְתַלְמוּד בָּבְלִי

נָגִיל וְנִשְׂמַח גַּם מְשִׁיחֵנוּ צְמַח
יָקִים שְסַ"ה וּרְמַ"ח בְּתוֹרַת פּוֹעֲלִי

שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה לַעֲדָתָךְ תִּשְׁלְחָה
נַקְרִיב לְךָ מִנְחָה בְּתוֹף וּבְצֶלְצְלִי

עִידְּנַא לִמַקְדִּסְנַא סְמַרְקַנְדּ אַרְצְנַא
צִיּוֹן קַרְיַתְנַא מְקַאם אלְאַוְּלִי

פַרִגּ עֲלַיְנַא בִּאלְמְסִיח יַא רַבְּנַא
יֻכְרִגּ וְיַגְּמַעְנַא מִן ארְץ אלְחַאיִלִי

צַאדִּק בְּמַוְעוּדַּךּ אִגִיר פִי מַוְעִדַּךּ
פַכִּך לְנַא קַיְדַּךּ וִסֻקְנַא בִּאלדְּלִי

קַנֵּא לְשֵׁם קָדְשָׁךְ וְהַצֵּל דּוֹרְשָׁךְ
וּבְנֵה לְמִקְדָּשָׁךְ וְאַרְמוֹן מִגְדְּלִי

קַד זַאל מִיעַאדּ בַּעְדּ מִיעַאדּ מֻבְּתְּעַדּ
יַא רַבּ כַּם דַא עַאדּ וִכַּם נַתְּשַׁהְקִי

רִיבָה יְרִיבִי גַּם וְהַכְנַע אוֹיְבִי
הָסֵר לְמַכְאוֹבִי וְכַפֵּר מַעֲלִי

תַּסְמַע דֻּעַאנַא תַּסַתְּגִּיב יַא רַבְּנַא
אַלְכֻל תַגמַעְנַא אִלַי אלְקֻדְס אלְעִלִי

תַּכְתִּם לְנַא אלְאַזְמַאן בִּכַיְרַךּ וַאלְאֲמַאן
יַא רַבּ יַא רַחְמַאן וְתַּגְּעַלְנִי סְלִי

תַּגְפִיר דִנוּבִּי בִּפַצְל מוּסַי אַלנְּבִּי
אַנְת אַלְאִלַאהּ חַסְבִּי אַנְת אלְכַּאפִלִי
אודה לאלי כונני צור פועלי
הוא ישמעה קולי ויפיק ממללי

בשמו אקוה אכרעה אשתחוה
אסדיר שבח נאה יחידה מללי

גלי למצפונך לראשי מחנך
ועשי רצון קונך ולשמו הללי

דאיים ביוקתי אעבודך פי טאעתי
ואקרא פי אלאיאת וארגוך יא ולי

הגר אלאיימה ביאלאומם מוסתכדימה
ראחו בלא קימה והם אלאפצלי

ואלעהד עהדך ואלמגותה פי ידך
ואלקול לך וחדך מוגית אלסאילי

זדים הליצוני ורבו שוטני
השב ענות עני והאר אופלי

חוסה והצל עמך אל תאצל
בזכות אשר פיצל והיציג מקלי

טרם לך נקרא לישעך מהרה
כי ממך אורה ואתה גואלי

יא רב יא רחמאן איגתנא ביאלאמאן
קד ראחת אלאזמאן ושעבך מובתלי

כם נרתגיך יא רב ניגחנא פי אלכורב
גותך לנא אקרב מוגיב אלסאילי

ליאלאומת אלגאלי בני אלאסראילי
ואלעהד מא יובלי ביפצל אלמורסלי

מהר ליונה בספרים שננה
מקרא וגם משנה ותלמוד בבלי

נגיל ונשמח גם משיחנו צמח
יקים שסה ורמח בתורת פועלי

ששון ושמחה לעדתך תשלחה
נקריב לך מנחה בתוף ובצלצלי

עדנא לימקדסנא סמרקנד ארצנא
ציון קריתנא מקאם אלאולי

פריג עלינא ביאלמסיח יא רבנא
יוכריג ויגמענא מין ארץ אלחאיילי

צאדיק במועודך איגיר פי מועידך
פכיך לנא קידך ויסוקנא ביאלדלי

קנא לשם קדשך והצל דורשך
ובנה למקדשך וארמון מגדלי

קד זאל מיעאד בעד מיעאד מובתעד
יא רב כם דא עאד ויכם נתשהקי

ריבה יריבי גם והכנע אויבי
הסר למכאובי וכפר מעלי

תסמע דועאנא תסתגיב יא רבנא
אלכול תגמענא אילי אלקודס אלעילי

תכתים לנא אלאזמאן ביכירך ואלאמאן
יא רב יא רחמאן ותגעלני סלי

תגפיר דינובי ביפצל מוסי אלנבי
אנת אלאילאה חסבי אנת אלכאפיליביצוע:

 

העמרנים 
הקלטות נוספות

על השיר

דברי אבנר בהט בספר "ספרי תמה - שירי הדיוואן של יהודי מרכז תימן", בפרק נשווד (שירים), עמ' 150:

["אודה לאלי" הוא] נשיד בעברית ובערבית. סימן: א"ב [כלומר כל שורה מתחילה באות אחרת], 24 בתים [כנראה שתי אותיות חוזרות פעמיים]. בתים 1 עד 3, 7 עד 9, 13 עד 15, 19 ו21 הם בעברית, והשאר בערבית. השיר נודע מאוד בציבור הישראלי בעיקר בזכות ביצועה של שושנה דמארי. התווים נרשמו [בספרה של ברכה] צפירה ["קולות רבים"], עמ' 45. בשנת 1953 נרשם השיר מפי עובדיה טוביה בידי המלחין עדן פרטוש, ובשנת 1957 הוא שימש [לפרטוש] השראה ליצירתו "חזיונות" לחליל, פסנתר וכלי קשת, שבה מופיע השיר כמוטיב מרכזי בחלקה המרכזי, המהיר, של היצירה.

בעמוד העוקב (151) מביא בהט את התווים בלחן המוכר המובא גם אצלנו וגם בלחן אחר, דקלומי יותר.

המילים מיוחסות בכמה מקורות לא מוסמכים לשלום שבזי, אך מחבר המילים אינו ידוע.

ראו את "אודה לאלי" גם באתר הפיוט והתפילה. שם מובא הטקסט המלא של הפיוט וכן מידע נוסף, פירוש ותרגום לעברית של השורות בערבית. לפי מקור זה, השיר הוא שיר שבח והודיה לאל העתיד לגאול את עמו ממצוקת הגלות. 

ראו גם את "אודה לאלי" באתר "בואו לגני: הפיוט בגן הילדים".

ביצועים נוספים:

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 15.04.2024 00:04:16


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: