גולי גולי

העתקת מילות השיר

גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוּ. אִי לֶה אִי לֶה צ'וּ צַ'פֶּה לֶה צַ'פֶּה לֶה צַ'פֶּה לֶה קוּי לִינְקָה קִינְקָה בּוֹמְבֶּה לוּסְקִי לִינְקָה קִינְקָה לָלָן קָן קָן יְלָצ'וּ צִ'י בִּי דְרֵי בֶה סִי לָה בַּיְ דֶה מָה מוּ בַּיְ דֶה אַנְצ'וּ גְּרִי לִי בָּיוּ בָּיוּ בֶּק נוֹ בָה סִילִי בֶּק בַּיְ דֶה לֶק בַּי דֶה לֶק מַנְטוּר מַנְטוּר מָגֶטַיְי אֲדָרָק טָה קוּ אֲדָרָק טָה זֶק מַנְטוּר מַנְטוּר מַגֶטַיְיגולי גולי גולי גולי גו צ'במו, גו צ'מבו גו צ'מבו גולי גולי גולי גולי גו צמ'בו גו צ'מבו אי לה אי לה צ'ו צ'פה לה צ'פה לה צ'פה לה קוי לינקה קינקה בומבה לוסקי לינקה קינקה ללן קן קן ילצ'ו צ'י בי דרי בה סי לה בי דה מה מו בי דה אנצ'ו גרי לי ביו ביו בק נו בה סילי בק בי דה לק בי דה לק מנטור מנטור מגטיי אדרק טה קו אדרק טה זק מנטור מנטור מנטיי
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע
כתיבה: 1920
הלחנה: 1920

גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי
גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוֹ
גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי גּוּלִי
גּוּ צַ'מְבּוֹ גּוּ צַ'מְבּוּ.

אִי לֶה
אִי לֶה צ'וּ
צַ'פֶּה לֶה צַ'פֶּה לֶה צַ'פֶּה לֶה
קוּי
לִינְקָה קִינְקָה
בּוֹמְבֶּה לוּסְקִי
לִינְקָה קִינְקָה
לָלָן קָן קָן
יְלָצ'וּ
צִ'י בִּי
דְרֵי בֶה
סִי לָה
בַּיְ דֶה מָה מוּ
בַּיְ דֶה אַנְצ'וּ
גְּרִי לִי בָּיוּ בָּיוּ
בֶּק
נוֹ בָה סִילִי בֶּק
בַּיְ דֶה לֶק
בַּי דֶה לֶק
מַנְטוּר מַנְטוּר
מָגֶטַיְי
אֲדָרָק טָה קוּ
אֲדָרָק טָה זֶק
מַנְטוּר מַנְטוּר
מַגֶטַיְי
גולי גולי גולי גולי
גו צ'במו, גו צ'מבו גו צ'מבו
גולי גולי גולי גולי
גו צמ'בו גו צ'מבו

אי לה
אי לה צ'ו
צ'פה לה צ'פה לה צ'פה לה
קוי
לינקה קינקה
בומבה לוסקי
לינקה קינקה
ללן קן קן
ילצ'ו
צ'י בי
דרי בה
סי לה
בי דה מה מו
בי דה אנצ'ו
גרי לי ביו ביו
בק
נו בה סילי בק
בי דה לק
בי דה לק
מנטור מנטור
מגטיי
אדרק טה קו
אדרק טה זק
מנטור מנטור
מנטיי
 פרטים נוספים


נוסח ליאל אלמוג   העתקת מילות השיר

 גִּילִי גִּילִי גִּילִי גִּילִי
גּוּ צַ'מְגָה גּוּ צַ'מְגָה גּוּ צַ'מְגָה
גִּילִי גִּילִי גִּילִי גִּילִי
גּוּ צַ'מְגָה גּוּ צַ'מְגָה

מִינִימֶה מִינִימֶה
מִינִימִינִימִינִימֶה
מִינִימֶה מִינִימֶה מִינִימֶה

גִּילִי גִּילִי...

גילי גילי גילי גילי
גו צ'מגה גו צ'מגה גו צ'מגה
גילי גילי גילי גילי
גו צ'מגה גו צ'מגה

מינימה מינימה
מינימינימינימה
מינימה מינימה מינימה

גילי גילי...

גרסת צפורה סמברג   העתקת מילות השיר

 גּוּלֵי גּוּלֵי גּוּלֵי גּוּלֵי
גּוּל שַׁבּוֹ, גּוּל שַׁבּוֹ, גּוּל שַׁבּוֹ
גּוּלֵי גּוּלֵי גּוּלֵי גּוּלֵי
גּוּל שַׁבּוֹ, גּוּל שַׁבּוֹ

אִי לֶה, אִי לֶה צ'וּם
צ'וּם בָּלֶה, צ'וּם בָּלֶה, צ'וּם בָּלֶה צ'וּם
אִי לֶה, אִי לֶה צ'וּם
צ'וּם בָּלֶה, צ'וּם בָּלֶה, צ'וּם

אִירִיקָם קִינְקָם פּוֹם בָּלָבִּיסָה
פּוֹם בָּלָבִּיסָה וָאז וָאז וָאז
אִינְקָם טִינְקָם פּוּם בָּלָבִּיסָה
פּוֹם בָּלָבִּיסָה וָאז וָאז וָאז

אִילֶה צִ'ילֶה צִ'ילֶה דֶרִילֶה
אִילֶה צִ'ילֶה צִ'ילֶה דֶרִירֶה
טָה-רָה-רִי-רָה-רָם
אֶגִי מֶק מֶק מֶגִי מֶגִי מֶק
טָה-רָה-רִי-רָה-רָם
אֶגִי מֶק מֶק מֶגִי מֶגִי מֶק
גולי גולי גולי גולי
גול שבו, גול שבו, גול שבו
גולי גולי גולי גולי
גול שבו, גול שבו

אי לה, אי לה צ'ום
צ'ום בלה, צ'ום בלה, צ'ום בלה צ'ום
אי לה, אי לה צ'ום
צ'ום בלה, צ'ום בלה, צ'ום

איריקם קינקם פום בלביסה
פום בלביסה ואז ואז ואז
אינקם טינקם פום בלביסה
פום בלביסה ואז ואז ואז

אילה צ'ילה צ'ילה דרילה
אילה צ'ילה צ'ילה דרירה
טה-רה-רי-רה-רם
אגי מק מק מגי מגי מק
טה-רה-רי-רה-רם
אגי מק מק מגי מגי מק
נוסח עזרא כדורי   העתקת מילות השיר

 גולי, גולי, גולי, גולי, גוצ'בום, גוצ'בום, גוצ'בום
גולי, גולי, גולי, גולי, גוצ'בום, גוצ'בום,
אילה, אילה, צ'ו
צ'ופלה, צופלה, צ'ופלה, צ'ו,
אימקם, אימקם, בולה, בולה ויצה
אימקם, קימקם, ואץ, ואץ ואץ,
אימקם, אימקם, בולה, בולה ויצה
אימקם, קימקם, ואץ, ואץ ואץ,
אלה ארצ'לה ברלה,
אלה ארצ'לה ברלה,
אלה, מגרה ררק, מגרה ררק,
מיקי, מיקי, מיקי, טוסה מיקי טאי,
מיקי רק רק רק,
מיקי רק רק רק,
מיקי, מיקי, מיקי, טוסה מיקי טאי.


 פרטים נוספים


גרסת האחיות רוזנפלד   העתקת מילות השיר

 גולי גולי גולי גולי
גוצ'בום גוצ'בום גוצ'בום
גולי גולי גולי גולי
גוצ'בום גוצ'בום
אי לה, אי לה צ'ו
צ'פה לי צ'פה לי צ'פה לי צ'ו
אימקה בימקה
בם בלדיצ'ה
אימקה בימקה
רש רש רש
אילה אה א'ילה דרילה
- - - -

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

צפורה סמברג 
שנת הקלטה: 18.12.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

כותבת נתיבה בן יהודה, אוטוביוגרפיה בשיר וזמר, עמ' 93:

המורה להתעמלות, אדון שיק, היה מלמד את השיר הזה לכל כיתה שהוא יצא איתה לטיול גדול. כזה בשביל "להשתגע" עם התלמידים, והוא היה אומר שזה שיר כושי, בשפה ה"כושית" שהוא שולט בה מאז שהוא היה יוצא למסעות ציד באפריקה. כשהלכתי לכתוב את השיר הזה ב"פנקס" שלי, שאלתי אותו איפה הוא בדיוק למד את השיר הזה, אז הוא אמר לי את ה"אמת": זה השיר שהציונים שהיו נגד אוגנדה שרו להרצל בפרצוף, כשהם עשו הפגנה נוראה, באמצע הקונגרס, ושזה מה שהרג את הרצל, נו - אז אני הייתי בטוחה כל השנים שאני יודעת איזה שיר הם שרו, הסטודנטים - עד שהתברר לי שגם זה לא נכון [זהו כנראה סיפורו של השיר צ'ין קוואי. הערת זמרשת] יש לי השערה, שמר ש. שיק, שהיה אהוב מאוד בגימנסיה, חיבר את השיר הזה בעצמו, ולא היה נעים לו להודות בזה, אז הוא ייחס אותו לכל מיני... אז לא חשוב מי חיבר, אבל מה שחשוב זה - שכל התלמידים של הגימנסיה, מחזור אחרי מחזור - שראו את זה בעל פה.

ההברות "גולי גולי" נמצאות גם בשיר הג'יבריש בריטי מ1920 Ging Gang Gooli, אשר חלק מהלחן שלו זהה לחלק מהלחן של "צי'ן קוואי" (ראו שם). הדבר מעלה חשד שיש קשר בין מקור השירים, למרות שהדמיון המוזיקלי בין הגרסאות הקיימות קלוש מאוד.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


תיווי: יואב בלינסקי על פי "נתיבה בן-יהודה - אוטוביוגרפיה בשיר וזמר" עמ' 93
תגיות
עדכון אחרון: 06.10.2023 23:02:32


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: