שיר הפלך

העתקת מילות השיר

כְּפָרִי הַגָּדוֹל הוּא כְּנֵבֶל רוֹנֵן, שֶׁעֵר בּוֹ מִזְמוֹר וְהוֹמֶה הַמֵּיתָר. וְאָדָם בּוֹ זָקוּף כַּנִּימָה הַדְּרוּכָה בֵּין תְּכֵלֶת שְׁחָקִים וּבֵין צֶלַע הָהָר. מִבַּעַד זְקִיפוּת מֵיתָרָיו הָרָנִים מַשְׁחִירִים הַתְּלָמִים, מַזְהִיבוֹת הַגְּרָנוֹת. וְחוֹפְזִים הַיָּמִים לְהַצְלִיל הַמֵּיתָר, וְגוֹחֶנֶת כְּנַף-לֵיל לֶאֱרוֹת נְגִינוֹת. בְּנִבְלוֹ שֶׁל כְּפָרִי, עַל גִּבְעוֹת יִזְרְעֶאל, הוֹמִים בִּצְלִילוּת וְעוֹנִים מֵיתָרִים. פּוֹרְטִים הַיָּמִים וְקוֹסְמִים הַלֵּילוֹת עַל חֶבֶר נִימָיו רִבְבוֹת מִזְמוֹרִים.כפרי הגדול הוא כנבל רונן שער בו מזמור והומה המיתר ואדם בו זקוף כנימה הדרוכה בין תכלת שחקים ובין צלע ההר מבעד זקיפות מיתריו הרנים משחירים התלמים מזהיבות הגרנות וחופזים הימים להצליל המיתר וגוחנת כנף ליל לארות נגינות בנבלו של כפרי על גבעות יזרעאל הומים בצלילות ועונים מיתרים פורטים הימים וקוסמים הלילות על חבר נימיו רבבות מזמורים
מילים: פניה ברגשטיין
לחן: שלמה יפה

כְּפָרִי הַגָּדוֹל
הוּא כְּנֵבֶל רוֹנֵן,
שֶׁעֵר בּוֹ מִזְמוֹר
וְהוֹמֶה הַמֵּיתָר.
וְאָדָם בּוֹ זָקוּף
כַּנִּימָה הַדְּרוּכָה
בֵּין תְּכֵלֶת שְׁחָקִים
וּבֵין צֶלַע הָהָר.

מִבַּעַד זְקִיפוּת
מֵיתָרָיו הָרָנִים
מַשְׁחִירִים הַתְּלָמִים,
מַזְהִיבוֹת הַגְּרָנוֹת.
וְחוֹפְזִים הַיָּמִים
לְהַצְלִיל הַמֵּיתָר,
וְגוֹחֶנֶת כְּנַף-לֵיל
לֶאֱרוֹת נְגִינוֹת.

בְּנִבְלוֹ שֶׁל כְּפָרִי,
עַל גִּבְעוֹת יִזְרְעֶאל,
הוֹמִים בִּצְלִילוּת
וְעוֹנִים מֵיתָרִים.
פּוֹרְטִים הַיָּמִים
וְקוֹסְמִים הַלֵּילוֹת
עַל חֶבֶר נִימָיו
רִבְבוֹת מִזְמוֹרִים.
כפרי הגדול
הוא כנבל רונן
שער בו מזמור
והומה המיתר
ואדם בו זקוף
כנימה הדרוכה
בין תכלת שחקים
ובין צלע ההר

מבעד זקיפות
מיתריו הרנים
משחירים התלמים
מזהיבות הגרנות
וחופזים הימים
להצליל המיתר
וגוחנת כנף ליל
לארות נגינות

בנבלו של כפרי
על גבעות יזרעאל
הומים בצלילות
ועונים מיתרים
פורטים הימים
וקוסמים הלילות
על חבר נימיו
רבבות מזמורים
 פרטים נוספים


בתים נוספים   העתקת מילות השיר

 בְּכִנּוֹר עֲמַל כְּפָרִי לִי
הִתְעוֹרֵר מֵיתָר נִשְׁכָּח
הִזְדַּמְזֵם בְּזֶמֶר קֶצֶב
שִׁיר הַפֶּלֶךְ הַנִּדָּח

שִׁיר הַפֶּלֶךְ שִׁיר הַפֶּלֶךְ
מִיָּמִים קְדוּמִים מֵאָז
עֵת הָמָה בְּאַרְמוֹן מֶלֶךְ
וּבְסֻכַּת כָּל דַּל וָרָשׁ
שׁיִר הַפֶּלֶךְ הַשָּׁכוּחַ
שִׁיר הַפֶּלֶךְ הֶחָדָשׁ

רוּצָה סֹבָּה הַגַּלְגַּל
שִׁירָה שִׁיר לִי, אַל תֶּחְדַּל
שִׁירָה לִי שִׁירְךָ נִשְׁכָּח
שְׁזֹר חוּטִי לִי - צֶמֶר צַח
שְׁזֹר חוּטִים לִי בְּהִירִים
טְוֵה, אֱרֹג לִי גִּיל שִׁירִים
נוּעָה, אוּצָה, הַגַּלְגַּל
טְוֵה צִמְרִי הַמְּתֻלְתָּל

טְוֵה לִי חוּט טָהוֹר לָבָן
כִּצְחוֹרוֹ שֶׁל הֶעָנָן
קְסֹם גְּוָנִים לִי בְּהִירִים -
אוֹר וָצֵל עַל הֶהָרִים
וּמִשְׂחַק צִבְעֵי כַּרְמֶל
יְרַק נִיר בְּיִזְרְעֶאל
נוּעָה, סֹבָּה, הַגַּלְגַּל
טְוֵה צִמְרִי עֲנֹג-תַּלְתַּל

שְׁזֹר חוּטְךָ צָחֹר וָזַךְ
בֶּגֶד לְיַלְדִּי הָרַךְ
טְוֵה לִי חוּט אָדֹם וִרְדִי
כָּר בַּלֵּיל לְרֹאשׁ דּוֹדִי
סֹב, הַפֶּלֶךְ, טְוֵה, גַּלְגַּל
אֹפֶל לֵיל, נֹגַהּ טַל
זֹהַר תְּכֵלֶת טְוֵה נָא לִי -
יְרִיעוֹת לְאָהֳלִי

נוּעָה, סֹבָּה, גַּלְגַּלִּי
שִׁירָה שִׁיר לְעוֹלָלִי
זֶמֶר בַּר עוֹלֶה בַּגַּיְא
קוֹל אֱנוֹשׁ וְהֶגֶה חַי
טְוֵה לִי תְּכֵלֶת שְׁתֵּי עֵינָיו
קְסֹם זָהָב לִי תַּלְתַּלָּיו

בּחוּטְךָ אָרֹךְ אֵין חֹק
טְוֵה לִי דֶּמַע, שְׁזֹר לִי שְׂחוֹק
טְוֵה לִי כְּסוּת לְעוֹלָמִי
שְׁזֹר וּרְקֹם שׁוּלֵי יוֹמִי --
נוּעָה, סֹבָּה, גַּלְגַּלִּי,
שִׁירָה פֶּלֶךְ, שִׁירָה לִי

בְּכִנּוֹר עֲמַל כַּפִּי לִי
בְּהֶמְיָה נֵעוֹר מֵיתָר
הִזְדַּמְזֵם בְּזֶמֶר קֶצֶב
שִׁיר מַמְלֶכֶת הֶעָבָר

רוּחַ קְדוּמִים הֵגִיחַ
וּבְנִימַי נִבְלִי רָחַשׁ
שִׁיר הַפֶּלֶךְ הַשָּׁכוּחַ
שִׁיר הַפֶּלֶךְ הֶחָדָשׁ.
בכינור עמל כפרי לי
התעורר מיתר נשכח
הזדמזם בזמר קצב
שיר הפלך הנידח

שיר הפלך שיר הפלך
מימים קדומים מאז
עת המה בארמון מלך
ובסוכת כל דל ורש
שיר הפלך השכוח
שיר הפלך החדש

רוצה סובה הגלגל
שירה שיר לי, אל תחדל
שירה לי שירך נשכח
שזור חוטי לי - צמר צח
שזור חוטים לי בהירים
טווה, ארוג לי גיל שירים
נועה, אוצה, הגלגל
טווה צמרי המתולתל

טווה לי חוט טהור לבן
כצחורו של הענן
קסום גוונים לי בהירים -
אור וצל על ההרים
ומשחק צבעי כרמל
ירק ניר ביזרעאל
נועה, סובה, הגלגל
טווה צמרי ענוג-תלתל

שזור חוטך צחור וזך
בגד לילדי הרך
טווה לי חוט אדום ורדי
כר בליל לראש דודי
סוב, הפלך, טווה, גלגל
אופל ליל, נגה טל
זוהר תכלת טווה נא לי -
יריעות לאוהלי

נועה, סובה, גלגלי
שירה שיר לעוללי
זמר בר עולה בגיא
קול אנוש והגה חי
טווה לי תכלת שתי עיניו
קסום זהב לי תלתליו

בחוטך ארוך אין חוק
טווה לי דמע, שזור לי שחוק
טווה לי כסות לעולמי
שזור ורקום שולי יומי --
נועה, סובה, גלגלי,
שירה פלך, שירה לי

בכינור עמל כפי לי
בהמיה נעור מיתר
הזדמזם בזמר קצב
שיר ממלכת העבר

רוח קדומים הגיח
ובנימי נבלי רחש
שיר הפלך השכוח
שיר הפלך החדש.ביצוע:

 

וויליאם וולף 
ניצוח: גארי ברתיני
ליווי: תזמורת קול ישראל
שנת הקלטה: 2.5.1960 יום העצמאות תש"ך

מתוך פסטיבל הזמר הראשון. ההקלטה המקורית יצאה באיכות גרועה דווקא בשיר זה בשני ביצועיו.

מתוך: אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
הקלטות נוספות

על השיר

מתוך פסטיבל הזמר הראשון (תש"ך). בפסטיבל בוצע השיר בשני ביצועים: ויליאם וולף ונתניה דוברת.

השיר הנוכחי כולל את שלושת הבתים הראשונים מתוך 11 הבתים של "שיר הפלך" המקורי.

ר' בתים 4,5,6,9, בלחן דוד זהבי.

עוד נוסח מקוצר מתוך "שיר הפלך" הארוך נדפס בחוברת "לעובד: ילקוט שירים" בעריכת אברהם ברוידס (תשי"א): החל ב"רוצה סובה הגלגל" עד "שיר הפלך שירה לי".
 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 13.06.2023 22:16:05


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: